JAKIE MAMY PLANY ZAGOSPODAROWANIA?

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DLA DZIELNICY STAWKI

Według definicji Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały). Nasza dzielnica jest objęta Planami zagospodarowania tylko częściowo. Niestety w dalszym ciągu około 1/3 powierzchni okręgu Stawki nie jest objęta Planami Miejscowymi, co jest bardzo niekomfortową sytuacją dla mieszkańców i uniemożliwia inwestowanie, tworzenie koncepcji i planowanie perspektywiczne.

Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, jednostki samorządowej odpowiedzialenj za przygotowywanie tych Planów dla poszczególnych części miasta możemy m.in. przeczytać: „Planowanie przestrzenne to podstawowe narzędzie ochrony i racjonalnego kształtowania przestrzeni. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza:  wymagania  ładu przestrzennego, walory architektoniczne i  krajobrazowe, wymagania ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz ekonomiczną wartość przestrzeni. Zadaniem planowania przestrzennego jest zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju przestrzeni miasta czyli takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość i uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania  funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, jak również równoważenie interesów publicznych i prywatnych”.

 

Dla ułatwienia orientacji w zakresie obszaru naszej dzielnicy objętej planami zamieszczamy mapkę wszystkich miejskich planów zagospodarowania przestrzennegoproszę posłużyć się lupką w celu zbliżenia i wybrać dany obszar z konkretnym numerem planu.

 

Wykaz planów wraz z ich numeracją podajemy na końcu tekstu.

Widać więc od razu, jak ważne jest dla mieszkańców i ich przyszłości posiadanie przez obszar, który zamieszkują takiego Planu, gdyż w przeciwnym razie jego brak bardzo utrudnia wszystkim życie, zarówno inwestorom publicznym jak i prywatnym, przedsiębiorcom małym i dużym, a przede wszystkim mieszkańcom, którzy chcą po prostu wybudować nowy dom lub rozbudować stary. I tak np. brak miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego stanowi poważny problem dla przedsiębiorców, którzy starają się o dofinansowanie ze środków UE na planowane inwestycje infrastrukturalne, np. budowę hotelu lub innego obiektu, co ma proste przełożenie na komfort życia mieszkańców danej dzielnicy. Brak takich Planów godzi również w zabytki i uniemożliwia wystarczająco skuteczną ochronę historycznych obiektów zabytkowych. Dobrym przykładem jest tu brak objęcia planem obszaru, na którym położony jest Park 1000-lecia. Wszelkie działania mające tam miejsce mają niestety charakter wybiórczy i chaotyczny, a ewentualne przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zagospodarowania tego obszaru dałoby informacje, jakie są oczekiwania mieszkańców i co powinien zawierać Plan. Dałoby to też wskazówki, w jakim kierunku powinno pójść zagospodarowanie, a następnie koncepcja i projekt wykonawczy.

Poprosiliśmy dyrektor Annę Stasiak z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu o wyrażenie swojej opinii w tej kwestii.

Lepiej gdy obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy lepiej jeśli nie jest?

„Odpowiedź na pytanie, proste z pozoru, nie jest krótka. Mówiłam o korzyściach z posiadania m.p.z.p. takich jak skrócony czas oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę, jasność warunków na jakich możemy zbudować dom, brak wątpliwości co do przeznaczenia terenu  przy zakupie działki, wiedza na temat bliższego i dalszego sąsiedztwa przy wyborze  dzielnicy do zamieszkania, itp. Zdałam sobie jednak sprawę , że to wszystko wiemy, ale czy jest to zrozumiałe dla mieszkańców. Czy plan jest zawsze dobrym rozwiązaniem dla inwestora?  Często brak  przecież możliwości zmiany przeznaczenia ustalonego w planie lub rozszerzenia jego zakresu (np. gdy nie chcemy już domu jednorodzinnego a wielorodzinny, gdy planujemy zbudować mieszkanie w obiekcie usługowym a plan tego nie przewiduje). Ustalone  w planie przeznaczenie wiąże inwestora i urząd wydający pozwolenie na budowę.Nie zawsze jest to na rękę właścicielom nieruchomości. W trakcie sporządzania planu wielu właścicieli nie wnosi uwag i w pełni akceptuje treść planu, ale po paru latach, często pod wpływem zmiennej sytuacji społeczno-gospodarczej zachodzi konieczność zmiany ich życiowych planów i ustalenia planu mogą być barierą nie do pokonania. Należy tu nadmienić, że każdy może złożyć wniosek o zmianę planu miejscowego jednak jest to procedura długotrwała i skomplikowana (od roku do kilku lat). Tym samym wydaje się , że decyzja o warunkach zabudowy (na terenach gdzie nie ma planu) daje większe możliwości zmiany swoich inwestycyjnych planów, pod warunkiem , że mamy tzw dobre sąsiedztwo czyli budynek, zabudowę w sąsiedztwie "podobne" do tego, który zamierzamy wybudować. Jednocześnie brak planu może spowodować, że nie znamy przeznaczenia terenów sąsiadujących z naszą działką i może się okazać, że w sąsiedztwie naszego domu pojawi się obiekt , którego nie akceptujemy, np warsztat lub hałaśliwa usługa.”

Na obszarze kraju większość terenów nie jest objęta miejscowymi Planami zagospodarowania przestrzennego, a dużo nowych inwestycji realizowanych jest nie w oparciu o miejscowe Plany, ale na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rostrzygnięcie takie na wniosek inwestora wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W tym celu wyznacza on obszar i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy, co może stanowić zagrożenie ze względu na pewną uznaniowość decyzji.

Na naszym portalu zamieszczamy obecnie wszystkie dostępne i aktualnie obowiązujące Plany dotyczace obszaru naszej dzielnicy (jest ich 13), aby ułatwić wszystkim zainteresowanym zarówno aktualnym jak i potencjalnym mieszkańcom dostęp do tych dokumentów. Wszystkie, stosownie do zapisów prawa składają się z odpowiedniego aktu prawnego – uchwały oraz mapki wraz z niezbędną legendą. Można tu zobaczyć nie tylko układ planowany układ ulic i placów, jaki jest przewidywany charakter drogi (główna czy lokalna), gdzie jest przewidziana zabudowa jedno- i wielorodzinna, ale również miejsca przeznaczone na handel czy usługi, na sport czy rekreację, albo gdzie jest planowana pętla autobusowa albo zieleń. Z tekstu uchwały oprócz tych informacji możemy dowiedzieć się także, jaki charakter ma mieć zabudowa, jakie muszą być linie rozgraniczenia, powierzchnia zabudowy działki czy kąt nachylenia dachu. Jakie są ustalenia, a jakie zakazy.

Tak więc dla tych ważnych powodów Stowarzyszenie przy wsparciu mieszkańców dzielnicy będzie z pewnością lobbowało u władz miasta za jak najszybszym uzupełnieniem Planami obszarów dotychczas nieobjętych odpowiednimi uregulowaniami prawnymi. Zapraszamy więc do lektury.

Dla najbardziej dociekliwych kierujemy muratordom.pl i podajemy kilka artykułów. Wydaje się, że informacja zawarta w tych artykułach odpowie na podstawowe wątpliwości co do różnic pomiędzy decyzją o warunkach zabudowy, a planem miejscowym. Podajemy trzy artykuły, które niewątpliwie wyjaśniają cały problem.

Muratordom.pl plan miejscowy i decyzja o warunkach zabudowy

 

WYKAZ PLANÓW

wraz z ich numeracją obejmujących naszą dzielnicę:

026-1 Włocławska uchwała 308-1999

026-2 Włocławska rysunek (duży plik - 40MB)

028-1 Hallera-Pstrowskiego uchwała 410-2000

047-1 Stawki uchwała 736-2001

047-2 Stawki rysunek (duży plik - 31MB)

060-1 Okólna uchwała 899-2001

068-1 Łódzka-Strzałowa uchwała 1036-2002

068-2 Łódzka-Strzałowa rysunek (duży plik - 25MB)

070-1 Majdany Przepomp uchwała 1057-2002

073-1 Idzikowskiego uchwała 1158-2002

086-1 Włocławska-Turkusowa uchwała 191-2003

091-1 Włocławska-cmentarz uchwała 217-2003

100-1 Dw.Główny uchwała 276-2003

117-1 Artyleryjska-Husarska uchwała 808-2005

117-2 Artyleryjska-Husarska rysunek-1

117-2 Artyleryjska-Husarska rysunek-2

154-1 Łódzka-Zimowa uchwała 294-2008

154-1 Łódzka-Zimowa uchwała 294-zał.2

154-1 Łódzka-Zimowa uchwała 294-zał.3

154-2 Łódzka-Zimowa rysunek

156-1 Łódzka-Bora uchwała 357-2008

156-1 Łódzka-Bora uchwała 357-zał.2

156-1 Łódzka-Bora uchwała 357-zał.3

156-2 Łódzka-Bora rysunek

211 Łódzka-Lipnowska

230 Łączna i Puchacza - Stawki Południowe

232 Stawki – Andersa

 

Plany podajemy zgodnie z ich zawartością na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

Dodaj komentarz

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.