KIEDY WODOCIĄGI I KANALIZACJA NA STAWKACH? - AKTUALIZACJA

Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna dzielnicy Stawki jest niestety słaba. O ile w północnej części dzielnicy jest już zadowalająca, o tyle osiedle Stawki Południowe stanowiące obszarowo znaczną część całej dzielnicy jest takiej infrastruktury całkowicie pozbawione, a jest to część miasta, która posiada dosyć dużą ilość wolnych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę. Terenów głównie pod zabudowę jednorodzinną, cechujących się wysoką dynamiką w zakresie realizowanych inwestycji mieszkalnych.

Miasto informuje wszystkich zainteresowanych, zarówno obecnych jak i przyszłych właścicieli posesji, że ze względu na niedostateczny wciąż jeszcze poziom „zagęszczenia” ilości mieszkańców obszar tej części dzielnicy nie może być objęty programem dofinansowania ze środków unijnych (tak jak to było w poprzednich etapach realizacji infrastrukturalnych ISPA, a następnie Funduszu Spójności). Gmina zdołała tylko doprowadzić do wykonania projektu takiej infrastruktury z podziałem na kilka etapów oraz rozpoczęciem realizacji pierwszych robót, przewidzianych do „sukcesywnej realizacji w miarę posiadanych środków” w ciągu kilku najbliższych lat i jak można domniemywać z całkowitą realizacją nie szybciej niż do 2015/16 roku.

Jako mieszkańcy tej dzielnicy i podatnicy Gminy Miasta Toruń powinniśmy zadawać publicznie pytanie: kiedy zostanie kompleksowo zrealizowana budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i burzowej w dzielnicy Stawki, szczególnie na największym jej obszarze pozbawionym tej infrastruktury jakimi są Stawki Południowe, a których brak wstrzymuje budowę dróg, chodników i ścieżek rowerowych oraz sieci teletechnicznej odcinając mieszkańców m.in. od internetu i innych podstawowych osiągnięć współczesnej cywilizacji? Również Stowarzyszenie zwracało się w tej sprawie do Prezydenta.

Problem poruszano m.in. w korespondencji:

 

2011-03-15 Pismo do PMT ws problemów mieszkańców Stawek.pdf

2011-04-21 Pismo do SS ws problemów mieszkańców Stawek.pdf  (duży plik!)

 

AKTUALIZACJA:

Aby bardziej szczegółowo oddać plany Toruńskich Wodociągów dotyczące rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Stawek, przytoczę fragment korespondencji, jaką otrzymaliśmy w sierpniu 2010 roku. Oto ona:

 

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców a równocześnie ograniczone możliwości jednoczesnego finansowania przez naszą Spółkę tak dużego zakresu robót wodno - kanalizacyjnych, budowa uzbrojenia na terenie OM Stawki Południowe rozpocznie się w tym roku i przebiegać będzie w przedstawionych poniżej etapach (przedstawionych również na załączniku mapowym):

 

Etap 1.

- budowa sieci wodno - kanalizacyjnych dla potrzeb budownictwa wielorodzinnego w ulicach:

- Okólnej (od ul.Andersa do ul.Szuwarów),

- Szuwarów (od ul.Okólnej do ul.Sitowia),

- Trzcinowa (od ul.Szuwarów do ul.Sitowia),

- Nenufarów (od ul.Szuwarów do ul.Sitowia).

Budowa sieci wod.-kan. dla potrzeb noworealizowanych budynków wielorodzinnych została przewidziana w 1-szym etapie z uwagi na przewidywany duży efekt w postaci sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz z uwagi na zobowiązanie GMT - sprzedającego działki z przeznaczeniem pod lokalizację budownictwu wielorodzinnego.

 

Etap 2.

- budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w ulicach:

- Czapli,

- Kormorana,

- Szuwarów (od posesji nr 42 do posesji nr 46),

- Łącznej (od ul.Sitowia do ul.Tataraków).

 

Etap 3.

 - budowa sieci wodociągowych w pozostałych ulicach osiedla.

 

Etap 4.

- budowa sieci kanalizacyjnych w ulicach:

- Stawki Południowe (od ul.Łódzkiej do ul.Perkoza),

- Bociana,

- Trzcinowa (od ul.Sitowia do ul.Stawki Południowe),

- Szuwarów {od ul Sitowia do ul.Stawki Południowe),

- Zimorodka,

- Łączna (od ul.Sitowia do ul.Stawki Południowe)

- Bekasa,

- Perkoza,

- Sitowia.

 

Etap 5.

- budowa sieci kanalizacyjnych w ulicach:

- Okólnej (od ul.Szuwarów do ul.Kniaziewicza),

- Tataraków,

- Lilii Wodnych,

- Sinorackiej,

- Ludwika Czachowskiego,

- Kniaziewicza,

- Łącznej (od ul.Tataraków do ul.Sinorackiej i ul.Kniaziewicza).

 

Etap 6.

- budowa sieci kanalizacyjnych w ulicach:

- Puchacza,

- Sowiej,

- Okulickiego,

- Tokarzeskiego - Karaszewicza,

- Kutrzeby,

- Bołtucia,

- Łącznej (od ul.Kniaziewicza do ul.Bottucia),

- Kosa,

- Kukułki,

- Kuropatwy,

- Jeżyka,

- Stawki Południowe (od ul.Perkoza do granic miasta).

 

Przedstawione powyżej etapowanie może ulec zmianie w zależności od

wielkości posiadanych środków finansowych oraz innych, niezależnych od Spółki czynników. W przypadku zmian, sieci wod.-kan. będą tam realizowane gdzie ilość przyszłych usługobiorców (odbiorców wody i dostawców ścieków) będzie największa.

Po zakończeniu realizacji 3-go Etapu i przed rozpoczęciem realizacji sieci kanalizacyjnej właściciele poszczególnych nieruchomości winni bezzwłocznie podłączyć się do nowowybudowanej miejskiej sieci wodociągowej. Zagwarantuje to dostawę wody do posesji dla potrzeb socjalno - bytowych, ppoż. podczas odwodnień wykopów które będą niezbędne w czasie budowy kanalizacji w etapach 4, 5 i 6.

Istnieje możliwość przyspieszonej realizacji sieci uzbrojenia podziemnego na terenie OM Stawki Południowe pod warunkiem posiadania przez Spółkę wolnych środków finansowych, które mogą się pojawić np. po rozstrzygnięciach przetargowych, oszczędnościach bądź rezygnacji z realizacji innych pozycji planu wieloletniego. Wówczas budowa sieci wod.-kan. na terenie osiedla może być zakończona przed upływem 2015-go roku.

Zgodnie z Art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 z 2001 r.) w przypadku sieci wodociągowej całe przyłącze, czyli od budynku do rury wodociągowej w ulicy wykonuję właściciel nieruchomości. Natomiast przy kanalizacji sanitarnej Toruńskie-Wodociągi Sp. z o.o. wykonuje także odcinek od kolektora w ulicy do granic działki.

 

Aby zobrazować powyższe etapy, zamieszczam szczegółową mapę. Zapraszam do pobierania.

2010-08-27 Plan budowy infrastruktury Stawki.pdf (plik jest duży - prosimy o cierpliwość)

Warto jeszcze zaznaczyć, że sytuacja w tej kwestii rozwija się bardzo dynamicznie. Z wypowiedzi kierownictwa Toruńskich Wodociagów wynika, że inwestycja ta, wobec zakończenia etapu projektowania w 2011 r., jest na tyle zaawansowana, iż po zakończeniu pierwszych prac w północnej części omawianego obszaru (okolice ul.Szuwarów) roboty będa kontynuowane w tym i kolejnych 2-3 latach w pozostałych obszarach.

Do sprawy jeszcze powrócimy i będziemy informować o tym na bieżąco.

Dodaj komentarz

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.