REGULAMIN STRONY

REGULAMIN STRONY, FORUM I KOMENTARZY

Definicje

 1. Właściciel - Stowarzyszenie Stawki z siedzibą ul. Czachowskiego 3/2, 87-100 Toruń

 2. Strona - strona internetowa umieszczona pod adresem www.stawki.org

 3. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę

Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej www.stawki.org (zwanej dalej stroną) jest Stowarzyszenie Stawki z siedzibą ul. Czachowskiego 3/2, 87-100 Toruń;

 2. Strona dostępna jest w domenie internetowej www.stawki.org;

 3. Strona jest forum dyskusji i informacji o dzielnicy Stawki w Toruniu;

 4. Strona ma charakter niekomercyjny i jest prowadzona ze środków własnych Właściciela;

 5. Użytkownicy korzystający ze strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu;

Prawa autorskie

 1. Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim;

 2. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź osób uprawnionych przez Właściciela;

 3. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela;

 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego;

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Stowarzyszenie Stawki. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela w celach niekomercyjnych. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji jeśli nie wyrazi na to zgody;

 2. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości;

 3. Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych;

 4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne;

Korzystanie ze strony

 1. Użytkownik może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych;

 2. Strona umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z zakresem działalności Stowarzyszenia Stawki, opiniami i poglądami jego członków i sympatyków oraz daje możliwość przedstawienia swoich na specjalnie w tym celu przygotowanym Forum;

Korzystanie z Forum

 1. Użytkownicy Forum na www.stawki.org założonego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu zobowiązani są do przestrzegania jego treści, jak również postanowień Regulaminu strony www.stawki.org;

 2. Do zakładania tematów w ramach Forum www.stawki.org oraz zamieszczania postów na jego stronach uprawnieni są wyłącznie zarejestrowani użytkownicy strony www.stawki.org;

 3. Jeżeli nowy Uczestnik Forum od pierwszych swoich postów wykazuje, że nie przeczytał Regulaminu Forum, przeczytał go niedokładnie lub bez zrozumienia, bądź zrozumiał a mimo to nie stosuje się do niego, będzie miał natychmiast (bez ostrzeżenia) zablokowaną możliwość pisania na Forum;

 4. Pod groźbą usuwania dokonanych wpisów zakazuje się następujących zachowań:

 5. umieszczania wpisów chamskich, wulgarnych, obraźliwych i obscenicznych (nie tylko w języku polskim),

 6. umieszczania zdjęć powszechnie uznanych za obraźliwe (pornografia, zboczenia, itp),

 7. umieszczania tematów niezgodnych z tematyką danego Forum,

 8. umieszczania prywatnych wpisów nieczytelnych i nie zrozumiałych oraz bezsensownych lub bardzo odbiegającyc od tematu,

 9. umieszczanie zdublowanych tematów i tego samego postu na kilku Forach,

 10. prowadzenia wojen i umieszczania wpisów nie związanych z tematem Forum,

 11. używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę lub specjalnego zakładania kolejnego konta, aby uniknąć nadzoru,

 12. umieszczanie wpisów niezgodnych z ortografią (nie będziemy tolerować analfabetyzmu). Jeśli posty będą bez polskich znaków diaktrycznych, to nie stanowi to problemu, lecz zasady ortografii i interpunkcji nadal obowiązują,

 13. umieszczanie materiałów reklamowych,

 14. stawiania ultimatum Administratorowi pod groźbą blokady dostępu do Forum,

 15. Treść tematu powinna świadczyć o jego zawartości;

 16. Moderatorzy i Administrator mają prawo edycji postów, a w ekstremalnych przypadkach do ich usunięcia, jeśli w rażący sposób odbiegają od Regulaminu;

 17. W ekstremalnych przypadkach dostęp do forum będzie zablokowany (tzw.ban);

 18. Użytkownik nie może używać takiego samego avatara jak Administrator lub Moderatorzy;

 19. Uwagi o błędach ortograficznych czy interpunkcyjnych oraz wszelkie słowne utarczki załatwia się prywatnymi wiadomościami;

 20. Moderatorzy i Administrator mają prawo do zamknięcia tematu w przypadku, gdy jego autor dowiedział się tego, czego chciał lub dyskusja odbiega od początkowych założeń;

 21. Niedozwolone jest zwracanie uwagi innym użytkownikom, że złamali regulamin (oczywiście mowa o poście jedynie z taką treścią, jako dodatek jest to dozwolone). Od tego jest funkcja "Zgłoś post do moderatora" znajdująca się przy każdym poście;

 22. Osoby działające na niekorzyść Forum otrzymają zakaz czyli zablokowanie dostępu;

 23. Ważna uwaga dla osób, które dokonują rejestracji: W celu wyeliminowania rejestrowania się botów oraz osób, które nie przeczytały tego regulaminu, najdalej w ciągu godziny od rejestracji na Forum, należy wysłać (z konta pocztowego jakie zostało podane w czasie rejestracji) list z potwierdzeniem chęci rejestracji na poczta@stawki.org, a w temacie proszę umieścić wyłącznie słowo "Rejestracja", treść listu pusta (ważne ze względu na filtr antyspamowy). W przeciwnym wypadku rejestracja nie będzie uaktywniona;

 24. Bany zakładane są zwykle przez Administratorów usług jako reakcja na niepożądane zachowania użytkowników, na przykład wskutek złamania Regulaminu, nieprzestrzegania etykiety, prób naruszenia bezpieczeństwa systemu lub ograniczenia jego dostępności;

 25. Zablokowanie dostępu do forum odbywa się poprzez nałożenie bana na nick, IP lub i jedno i drugie;

 26. Osoba, która ma bana nie może przeglądać Forum.

 27. O zablokowaniu dostępu dla użytkownika decyduje Administrator po ewentualnej konsultacji z Moderatorami w zamkniętym dziale, tylko dla administracji;

 28. Po otrzymaniu bana osoba ma 3 dni na logiczne wyjaśnienie sytuacji w przypadku gdy zaszło jakieś nieporozumienie. Po tym czasie ban jest ostateczny i nie podlega dyskusji ani tym bardziej negocjacji ze strony innych użytkowników;

 29. Osoba, która po raz trzeci złamie regulamin zostaje wyrzucona z Forum;

 30. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane posty na Forum;

 31. Administrator nadzoruje działanie Forum i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat w dziale Forum;

 32. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie;

 33. Wszystkie punkty Regulaminu dotyczące zasad umieszczania treści, etyki i pisowni, a związanych z umieszczaniem treści oraz edytowania i usuwania postów przez Administratora, dotyczą również komentarzy zostawianych pod artykułami w treści strony.

Postanowienia końcowe

 1. Obsługa strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących w szczególności po stronie sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność;

 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres poczta@stawki.org;

 3. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania;

 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na niniejszych stronach internetowych.