STATUT

Statut

Stowarzyszenia „Stawki” w Toruniu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Stowarzyszenie „Stawki” w Toruniu, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną,
 2. Stowarzyszenie tworzy się na czas nieoznaczony.

 

§ 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Toruniu.

 

§3.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalności na pracy społecznej swoich członków,
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników,
 3. Przy realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może posiłkować się pracami osób, organizacji i przedsiębiorców, których wytwory zostaną nabyte na rynku komercyjnym.

 

§ 4.

Stowarzyszenie może używać pieczęci zawierających jego nazwę i adres oraz pieczęci imiennych, określających funkcje pełnione w Stowarzyszeniu.

 

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną i pod warunkiem, że zgodę na to uprzednio wyrazi Walne Zebranie Członków.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 6.

Cele Stowarzyszenia obejmują w szczególności:

1) kreowanie wizerunku dzielnicy Stawki jako idealnego miejsca dla zamieszkania ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców;

2) kształtowanie obrazu urbanistycznego dzielnicy Stawki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów komunikacji i infrastruktury;

3) współtworzenie rozwiązań komunikacyjnych w dzielnicy Stawki w ramach dopuszczonych przez prawo;

4) propagowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego dzielnicy Stawki;

5) propagowanie i ochrona dziedzictwa materialnego i niematerialnego ze szczególnym uwzględnieniem substancji zabytkowej dzielnicy Stawki;

6) propagowanie i poznawanie historii, walorów przyrodniczych i środowiskowych, kulturowych i turystycznych dzielnicy Stawki;

7) poznawanie i popularyzowanie dziejów i współczesności dzielnicy Stawki;

8) stwarzanie warunków do rozwiązywania problemów oświatowych mieszkańców dzielnicy Stawki;

9) wspieranie aspiracji i integracji społeczności lokalnej oraz różnorodnych inicjatyw i aktywności edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i sportowo-turystycznych mieszkańców dzielnicy Stawki;

 

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących żywotnych interesów dzielnicy Stawki;

2) współpracę z mieszkańcami, samorządem, mediami oraz władzami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych;

3) publikację i pomoc w publikacji artykułów i wydawnictw służących realizacji celów statutowych;

4) prezentację planów, koncepcji i studiów w zakresie realizacji celów statutowych;

5) prowadzenie działalności oraz organizację imprez kulturalno-artystycznych, edukacyjno-oświatowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz współpraca i współdziałanie z organizatorami takich imprez w dzielnicy;

6) prowadzenie własnej witryny internetowej prezentującej szeroko pojętą problematykę i historię oraz zagadnienia mające wpływ na cała dzielnicę

7) realizację własnych, autorskich projektów zgodnych z celami statutowymi;

8) inicjowanie i organizowanie spotkań, debat, konferencji i seminariów oraz imprez mających na celu promocję dzielnicy oraz zjawisk mających na nią wpływ;

9) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, wspomagających  działania  zgodne z celami statutowymi z wykluczeniem kredytów i pożyczek;

10) inicjowanie i organizowanie działań charytatywnych na rzecz mieszkańców dzielnicy;

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8.

1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne,

2.  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)  członków zwyczajnych,

2)  członków wspierających.

 

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych, niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia,
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową,
 3. Członków zwyczajnych i wspierających Zarząd przyjmuje większością 2/3 głosów w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji, a następnie powiadamia o decyzji ogół członków na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Powiadamia również zwyczajową drogą członków, których przyjęcie zostało zaakceptowane przez Zarząd.

 

§ 11.

Członkowi zwyczajnemu przysługują następujące prawa:

1)  udział w pracach Stowarzyszenia,

2)  czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

3)  prawo uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

4)  prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia i jego działań.

 

§ 12.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)  aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2)  przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)  regularnego płacenia składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

§ 13.

1. Członkowi wspierającemu przysługują prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2.  Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 

§ 14.

Członek wspierający obowiązany jest do:

1)  regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń,

2)  przestrzegania Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;

 

§ 15.

1.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi lub wyrażonej w inny sposób;

2)  śmierci członka;

3)  utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

4)  skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu, z powodu:

     a)  zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający trzy okresy składkowe;

     b)  naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia;

     c)  utraty statutowych wymogów członkostwa;

     d)  działań prowadzonych na szkodę Stowarzyszenia.

 1. W przypadku skreślenia z listy członków, członkostwo ustaje z upływem 14 dni od dnia doręczenia członkowi Stowarzyszenia stosownej uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem, chyba że członek Stowarzyszenia wniesie w tym terminie pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członków. W przypadku wniesienia odwołania od uchwały o skreśleniu z listy członków wszelkie prawa członka Stowarzyszenia ulegają zawieszeniu do czasu jego rozpatrzenia,
 2. Zarząd powiadamia pisemnie zainteresowanego o terminie posiedzenia Zarządu, na którym omawiana ma być sprawa jego skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, informując o statutowej podstawie skreślenia i wskazując, że zainteresowany może wziąć udział w posiedzeniu Zarządu, względnie złożyć przed tym terminem wyjaśnienia na piśmie,
 3. Odwołanie od uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia wnosi się na piśmie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu. Zarząd w celu rozpatrzenia umieszcza wniosek o jego rozpatrzenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków rozstrzygająca odwołanie jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3)  Komisja Rewizyjna.

 

§ 17.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne,
 3. Posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej zwołują ich przewodniczący w sposób zwyczajowo przyjęty, z podaniem porządku obrad.

 

§ 18.

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje wskutek:

1)  upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji, o której mowa w §17 ust. 1 uznaje się złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków, na którym dokonuje się wyboru nowych władz,

2)  ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

3)  rezygnacji,

4)  odwołania przez Walne Zebranie Członków.

 1. Odwołanie członków wybieralnych władz Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków z powodu:

1)  nie wykonywania obowiązków,

2)  naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia,

3)  zachowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.

3.  Uchwały Walnego Zebrania Czonków w przedmiocie odwołania członków wybieralnych władz Stowarszyszenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Nie służy od nich odwołanie,

4.  W przypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji, odwołania lub śmierci członka władz w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba powołanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków wybranych w normalnym trybie.

 

 

§ 19.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)  z prawem głosu - członkowie zwyczajni,

2)  z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście,

 1. Zebranie Członków zwołuje Zarząd,
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków w formie pisemnej w sposób zwyczajowo przyjęty na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2,
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członów zapadają przy obecności:

1)  w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków,

2)  w drugim terminie, który może zostać wyznaczony w tym samym dniu nie wcześniej jednak niż 30 minut później od pierwszego terminu - co najmniej 1/3 liczby członków.

 

§ 20.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zebranie otwiera przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie jego nieobecności inna wyznaczone przez niego osoba. Otwierający Walne Zebranie Członków zarządza, po sprawdzeniu kworum, wybór Przewodniczącego Zebrania,
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze,
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu 30 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniającej jego zebranie:

1)  z własnej inicjatywy,

2)  na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)  na umotywowane żądanie co najmniej 1/5 zwyczajnych członków.

 

§ 21.

1.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)  określanie głównych kierunków działań Stowarzyszenia,

2)  zmiana Statutu Stowarzyszenia,

3)  wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5)  ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

6)  uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowienia § 18,

7)  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

8)  rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

9)  podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

10)   podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia i zadysponowaniu jego majątkiem,

11)   podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

12)   rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

2.  Uchwały Walnego Zebrania Członków w przedmiocie zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków, na którym mają być głosowane uchwały w przedmiocie zmiany Statutu albo rozwiązania Stowarzyszenia należy dołączyć projekt stosownych uchwał.

 

§ 22.

 1. Zarząd liczy do pięciu członków,
 2. Ustanawia się następujące funkcje w Zarządzie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika, chyba że z uchwały o powołaniu wynika co innego. O powołaniu na funkcje w Zarządzie decyduje Walne Zebranie Członków,
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak minimum jeden raz w roku.

 

§ 23.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowe kierunków działań,
 3. ustalanie harmonogramu poszczególnych przedsięwzięć,
 4. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. zwoływania Walnego Zebrania Członków,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 7. prowadzenie dokumentacji członkowskiej i finansowej Stowarzyszenia,
 8. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków,
 9. kierowanie całokształtem działalności zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i Statutem,
 10. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 11. występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi do Rady Miasta Torunia,
 1. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu,
 2. Do zaciągania zobowiązań finansowych konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Walnego Zebrania wielkością 2/3 członków.

 

§ 24.

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością,

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie.

 

§ 25.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola wykonywania uchwał,
 2. badanie całokształtu gospodarki finansów Stowarzyszenia,
 3. kompleksowa ocena działalności Zarządu, dokonywana co najmniej raz w roku i przedstawiana podczas Walnego Zebrania Członków,
 4. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 26.

 1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje,
  3. darowizny, zapisy, spadki,
  4. wpływy z działalności statutowej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki na konto bankowe Stowarzyszenia w ciągu siedmiu dni od złożenia Deklaracji Członkowskiej,
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującym przepisami,
 4. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przekazuje się innym Stowarzyszeniom lub organizacjom o podobnym celu działania, chyba że z uchwały o likwidacji Stowarzyszenia wynika co innego.